Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Zapytania ofertowe 2022

OGŁOSZENIE O TERMINIE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT
 
Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych na realizację zamówienia dotyczącego zakupu roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie odbędzie się w dniu 12.08.2022 roku o godzinie 10:00 w sali nr 23 budynku szkoły w Bolechowie.
‐—————
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zaprasza do składania ofert dla zamówienia na zakup roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej
dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie.
Termin składania ofert określa się na dzień 05.08.2022r.
Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 31.08.2022r.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że przyjął następujące kryteria ocen ofert:
Kryterium nr 1: Cena 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 30%
Kryterium nr 3: Termin wykonania zamówienia 10%
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
1) udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
2) zaoferował gwarancje producenta na zastosowane materiały i urządzenia,
3) zagwarantował, iż prace będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników Obiektu,
4) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu prac pozostających przedmiotem ogłoszenia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto,
b) iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorować prace), posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami.
Załącznik nr 1:  Opis przedmiotu zamówienia – link na dole strony
Załącznik nr 2:  Umowa wykonawcza – link na dole strony
Załącznik nr 3:  Umowa wykonawcza-załącznik – link na dole strony

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na zakup roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą        i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1    w Bolechowie.
Działając na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informujemy, że unieważnia się niniejsze postępowanie ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OGŁOSZENIE O TERMINIE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT
Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych na realizację zamówienia dotyczącego zakupu roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie odbędzie się w dniu 22.07.2022 roku o godzinie 10:00 w sali nr 23 budynku szkoły w Bolechowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zaprasza do składania ofert dla zamówienia na zakup roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie.

Termin składania ofert określa się na dzień 20.07.2022r.
Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 31.08.2022r.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że przyjął następujące kryteria ocen ofert:
Kryterium nr 1: Cena 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 30%
Kryterium nr 3: Termin wykonania zamówienia 10%
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
1) udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
2) zaoferował gwarancje producenta na zastosowane materiały i urządzenia,
3) zagwarantował, iż prace będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników Obiektu,
4) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu prac pozostających przedmiotem ogłoszenia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto,
b) iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorować prace), posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami.
Załącznik nr 1:  Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2:  Umowa wykonawcza
Załącznik nr 3:  Umowa wykonawcza-załącznik

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na zakup roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą        i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1    w Bolechowie.
 Działając na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informujemy, że unieważnia się niniejsze postępowanie ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OGŁOSZENIE O TERMINIE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT
Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych na realizację zamówienia dotyczącego zakupu roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie odbędzie się w dniu 08.07.2022 roku o godzinie 10:00 w sali nr 23 budynku szkoły w Bolechowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zaprasza do składania ofert dla zamówienia na zakup roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie.

Termin składania ofert określa się na dzień 06.07.2022r.
Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 31.08.2022r.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że przyjął następujące kryteria ocen ofert:
Kryterium nr 1: Cena 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 30%
Kryterium nr 3: Termin wykonania zamówienia 10%
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
1) udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
2) zaoferował gwarancje producenta na zastosowane materiały i urządzenia,
3) zagwarantował, iż prace będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników Obiektu,
4) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu prac pozostających przedmiotem ogłoszenia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto,
b) iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorować prace), posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami.
Skip to content