Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: SPRZĄTACZKA. OFERTA PRACY Z DNIA 14.04.2023r.

OFERTA PRACY Z DNIA 14.04.2023r.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: SPRZĄTACZKA

OPIS STANOWISKA

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 • praca wg harmonogramu szkoły zaocznej
 • sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych i innych imprezach przeprowadzonych w budynku szkoły
 • codzienne czynności związane z utrzymaniem porządku w szkole
 • wykonywanie innych czynności w razie potrzeb wynikających z podstawowych wymagań higieny
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

 

 1. Zależność służbowa:Wicedyrektor/Dyrektor Zespołu Szkół
 2. Warunki pracy:¼ etatu
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
  Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie – minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie,
2.  sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu,
3.  umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
4.  znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych,

 1. dbałość o należyty stan mienia szkolnego,
 2. uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie,
ul. Obornicka 1 62-005 Owińska w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2023r. (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół). Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail:  bolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postepowania rekrutacyjnego.

Skip to content