Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

REFERENT DS. FINANSOWO – KSIĘGOWYCH

OFERTA PRACY Z DNIA 23.02.2023r.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: REFERENT DS. FINANSOWO – KSIĘGOWYCH

 

OPIS STANOWISKA

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 2. bieżące księgowanie operacji budżetowych oraz ZFŚS na kontach syntetycznych i analitycznych jednostki, uzgadnianie sald, kontrola wydatków budżetowych oraz prawidłowości pobieranych
  i odprowadzanych dochodów;
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych;
 4. wystawianie faktur dotyczących świadczonych usług i wynajmu, nadzór nad terminową zapłatą należności;
 5. prowadzenie rejestrów VAT, przygotowywanie deklaracji VAT; JPK oraz terminowe ich przekazywanie do jednostki nadrzędnej.
 6. prowadzenie bieżących spraw księgowości budżetowej jednostki oraz spraw dotyczących zamówień publicznych;
 7. uczestniczenie w tworzeniu i rozliczaniu projektów edukacyjnych;
 8. przygotowanie dokumentów do archiwizacji w zakresie zajmowanego stanowiska.
 9. śledzenie na bieżąco przepisów prawa dotyczących funkcjonowania szkoły, a w szczególności dotyczących gospodarki finansowej.
 10. Zależność służbowa:Dyrektor Zespołu Szkół/Główna Księgowa
 11. Warunki pracy:praca w wymiarze pełnego etatu, praca przy komputerze
 12. Miejsce wykonywania pracyZespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska
 13. Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez udział w szkoleniach, stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe kierunkowe.
2. Minimum 2 lata stażu pracy w jednostce budżetowej, najlepiej na podobnym stanowisku,
3. Znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzenia jednostki oświatowej feryjnej (min.: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa
o rachunkowości, Ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług)
4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Nieposzlakowana opinia;
8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2. Inicjatywa, kreatywność dotycząca wykonywania obowiązków i rozwiązywania problemów,
3. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie,
ul. Obornicka 1 62-005 Owińska w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2023r. (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół). Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postepowania rekrutacyjnego.

Skip to content